Antanas Brundza

Antanas Brundza gimė 1838 m. birželio 17 d. Kalvarijoje, Marijampolės r. Kunigas, nelegalios spaudos platintojas. Mokėsi Marijampolės mokykloje. 1862 m. baigęs Seinų kunigų seminariją vyskupo Motiejaus Valančiaus buvo įšventintas kunigu ir paskirtas Beržininkų vikaru. Palaikė 1863 m. sukilimą, todėl 1864 m. turėjo pasitraukti į Mažąją Lietuvą; apsigyveno Tilžėje. 1867 m. paskirtas į Ropkojų bažnyčią Šilutės rajone. Čia gyvendamas rėmė Valančiaus knygų spausdinimą Tilžėje, padėjo siųsti jų rankraščius į M. Lietuvą, išspausdintą tiražą pergabenti į Lietuvą ir čia platinti. Iškilus bylai dėl šių spaudinių ir paaiškėjus vaidmeniui, 1870 m. liepos 30 d. vokiečių policija jį suėmė ir išdavė caro valdžiai. 1870 m. rugpjūčio 29 d. įkalintas Vilniuje. Po 11 mėn. ištremtas į Mezenę, 1876 m. perkeltas į Pinegą (abu Archangelsko gub.), 1877 m. į Temnikovą (Tambovo gub.), 1882 paleistas be teisės grįžti į Lietuvą. Apsigyveno Kronštate. Mirė 1892 m.

 

Šaltinis:

DUMŠIENĖ, L., ENDZINAS, A., KAUNAS, D., et. al. Šilutės kraštas. Enciklopedinis žodynas. Šilutė: Prūsija, 2000, p. 85.