Sekuna Karlas

Karlas Vilhelmas Sekuna (1833 11 15 – 1908 07 26 Šilutėje) – Mažosios Lietuvos literatūros, raštijos ir knygos veikėjas. 1858 m. įsteigė pirmą miestelio knygyną, apie 1891 m. kartu su savo sūnumi Otu – spaustuvę, kuri knygininko įpėdinių nuosavybe išbuvo iki 1944 m. Sekunų įmonė išleido apie 40 lietuviškų knygų, kontrafakcine spauda aprūpindavo Lietuvos knygnešius. […]

Reizgys Martynas

Martynas Reizgys (1886 12 11 Venckuose, Klaipėdos r. – 1942 04 02 Mauthauzene, Austrija) – Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjas. Baigęs Dovilų pradžios mokyklą, mokėsi dailidės amato, o vėliau statė namus. 1906-08 m. tarnavo vokiečių kariuomenėje. Grįžęs tobulinosi savo specialybės srityje ir savarankiškai siekė bendrojo išsilavinimo. Nuo 1912 m. įsitraukė į lietuvių tautinį sąjūdį ir 1909-13 […]

Penčiukas Jerkmonas

Jerkmonas Penčiukas (apie 1851 ar 1852 m. Mažojoje Lietuvoje – 1896 04 11 Būdupėnuose Utėliuose, Ragainės aps.) – Mažosios Lietuvos spaudos darbuotojas, poetas, mokytojas. Manoma, kad baigė Karalienės mokytojų seminariją netoli Įsruties. Pirmoji darbo vieta – Kalnininkų triklasėje mokykloje, įkurtoje dar 1736 m. bažnytkaimyje Pakalnės apskrityje, 20 km į pietus nuo Rusnės. Tuo metu, kai […]

Ozelis Karolis Augustas

Karolis Augustas Ozelis – teisininkas. Gimė 1857 m. lapkričio 7 d. Okslindžiuose (Šilutės r.). Studijavo teisę Berlyno ir Würzburgo universitetuose. 1924 m. apgynė daktaro laipsnį. Dirbo Klaipėdos krašto administracijoje, ilgą laiką – Šilutės apskrities viršininku, Klaipėdos krašto direktorijos patarėju. Išspausdino Seimelio rinkimų įstatymus (taip pat ir vokiškai, 1932 m.). Po II pasaulinio karo pakliuvo į […]

Otas Glogau Karolis Vilhelmas

Karolis Vilhelmas Otas Glogau – Mažosios Lietuvos evangelikų liuteronų kunigas, lietuvių raštijos darbuotojas. Gimė 1805 m. lapkričio 14 d. Gilijoje (Labguvos aps.). 1846-1875 m. buvo Tilžės vyskupu. Kunigavo Kintų, Labguvos ir Tilžės lietuvių parapijose. Išvertė į lietuvių kalbą religinių giesmių, parengė giesmynų ir kitų religinių knygų. Jo sudarytasKatekizmas nuo 1855 m. iki 1920 m. leistas […]

Miliauskas-Miglovara Juozas

Juozas Miliauskas–Miglovara – 1863 m. sukilimo dalyvis, poetas, publicistas, vienas iš pimojo tautiško laikraščio „Aušra“ bendradarbių, draudžiamos lietuviškos spaudos platintojų. Jis gimė 1845 m. kovo 12 d. Vainuto parapijos Galnės kaime, bežemių šeimoje. Savo brolio kunigo Alekso padedamas įstojo į Vainuto pradinę mokyklą, kurią baigęs tęsė mokslus Šiaulių gimnazijoje. Besimokydamas ketvirtoje klasėje, įsitraukė į 1863 […]

Mikšas Jurgis

Jurgis Mikšas – vienas iš tautinio sąjūdžio pradininkų, lietuviškosios nepriklausomos spaudos kūrėjų – aušrininkų. Jurgis Mikšas gimė 1862 m. kovo 18 d. Virkytuose (Šilutės apsk.). Mokėsi Tilžės gimnazijoje. Pasitaręs su Jonu Šliūpu ir Petru Vileišiu, Jonui Basanavičiui jis pasiūlė leisti visiškai naują laikraštį, Jono Šliūpo siūlymu pavadintą „AUSZRA“. Netrukus Jonas Basanavičius atsiuntė laikraščio programos apmatus su […]

Lekšas Kristupas

Klaipėdos krašto kultūriniame gyvenime ženklų pėdsaką yra palikęs poetas, visuomenės ir politikos veikėjas, giesmių kūrėjas bei giesmynų sudarytojas Kristupas Lekšas, gimęs 1872 m. Striliuose (Šilutės r.). Tėvai buvo stambūs ūkininkai. Baigęs liaudies mokyklą, lankė vakarinius kursus. Būdamas dvidešimties metų įsijungė į lietuvių nacionalinį judėjimą, rinko parašus peticijoms Vokietijos kaizeriui dėl lietuvių kalbos grąžinimo į mokyklas […]

Laužemis Martynas Benjaminas

Martynas Benjaminas Laužemis – publicistas, evangelikų liuteronų misionierius, vertėjas, kunigas. Martynas Laužemis gimė 1866 m. gruodžio 6 d. Klaipėdos priemiestyje – Smeltėje.Baigęs liaudies mokyklą, įstojo į Berlyno misionierių mokyklą ir, ją baigęs, 1872 m. išvyko į Indiją. Dirbo Gumloje, Lahardagoje ir Iharsugudoje. 1901-1905 m. atostogavo Europoje. Daugiau kaip metus praleido Mažojoje Lietuvoje. 1902-1903 m., misijos […]

Lapinas Jurgis

Jurgis Lapinas – Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjas, spaudos darbuotojas. Gimė 1856 m. lapkričio 4 d. Aleknaičiuose (Pakalnės aps.). Baigė pradžios mokyklą pas Kaukėnų kunigą, toliau mokėsi privačiai. Dvejus metus mokėsi Berlyno misionierių seminarijoje, tačiau misionieriumi netapo. Atitarnavęs kariuomenėje dirbo tėvų ūkyje, nuo 1895 m. – Juliaus Schönkės ir Oto von Mauderodės spaustuvėje Tilžėje raidžių rinkėju, […]