Labutis Martynas

Martynas Labutis – lietuvių visuomenės veikėjas, prekybininkas. Gimė 1872 m. spalio 3 d. Žyniuose (Šilutės aps.). Lankė Kiškių parapijos mokyklą. Dviračių sporto mėgėjas, apdovanotas medaliais, prizais. Dviračiu apkeliavo Klaipėdos kraštą, dalį Didžiosios Lietuvos. Tobulinosi prekybos srityje pas Schmi(d?)tą Šilutėje. Vėliau čia turėjo didžiausią žemės ūkio mašinų ir reikmenų bei dviračių parduotuvę. Buvo aktyvus politinis, tautinis […]

Kropaitis Kristupas

Kristupas Kropaitis (gali būti ir Kruopaitis) – Mažosios Lietuvos pedagogas, publicistas, poetas. Jis gimė 1843 m. balandžio 20 d. 1863-1866 m. mokėsi Karalienės mokytojų seminarijoje. Ją baigęs buvo paskirtas Ragainės aps. Žukų parapinės mokyklos mokytoju. 1898 m. dėstė Jonikaičių, Opstainių, gal Šyšos (Šilokarčemos ir Tilžės aps.) liaudies mokyklose. 1885-1888 m. redagavo Tilžės spaustuvininko Oto von […]

Krygeris Eduardas

Eduardas Krygeris – XIX a. lietuvių tautosakos rinkėjas, Liudviko Rėzos talkininkas. Jis nuo 1838 m. buvo vyresniuoju žvejybos meistru Rusnėje, t.y. valdžios skiriamu pareigūnu žvejybai prižiūrėti. Paskui jis nuomojo Šilutės apskrities kasą – buvo mokesčių rinkėjas. Tačiau rinko ne tik mokesčius, bet ir lietuvių liaudies dainas. Jas atiduodavo Liudvikui Rėzai. Pastarojo archyve išliko Eduardo Krygerio […]

Kybelka Martynas

Martynas Kybelka – kunigas, evangelikų liuteronų bažnyčios veikėjas, misionierius. Gimė 1886 m. gruodžio 30 d. Sakučiuose (Šilutės r.). Tėvai – pamaldūs ūkininkai iš senos lietuvių giminės. Tėvas – sodininkas mėgėjas, motina (Gelžinytė) mėgo giedoti, austi ir megzti margas pirštines, nešiojo lietuviškus rūbus. Martynui Kybelkai mokslo pradžia buvo sunki, nes tik lietuviškai temokėjo. 1893 m. tėvas […]

Kelkis Jonas Ferdinandas

Ferdinandas Jonas Kelkis (1801-1877). Šis vyras buvo pirmojo lietuviško neiliustruoto laikraščio‘‘Nusidavimai apie Evangelijos praplatinimą tarp žydų ir pagonų‘‘redaktorius ir leidėjas.Šis laikraštis ėjo nuo 1832 iki 1867 metų, buvo spausdinamas Karaliaučiuje.Leidinyje nagrinėjamos Mažosios Lietuvos ūkio ir kultūros problemos,švietimo reikalai.Ne kartą aptariami lietuvių skundai Prūsijos karaliui dėl gimtosios kalbos persekiojimo, dėl nemokančių lietuviškai valdininkų ir kunigų skyrimo […]

Kalvaitis Vilius

Vilius Kalvaitis – Mažosios Lietuvos kultūros veikėjas, lietuvių tautosakos ir lietuvių kalbos   žodžių rinkėjas bei leidėjas, leksikografas, spaudos darbuotojas, poetas. Bendradarbiavo su lietuvių nacionalinio judėjimo dalyviais. Išleido lietuvių liaudies dainų rinkinių. 560 Viliaus Kalvaičio užrašytų sakmių paskelbta 1903 m. išleistame daktaro Jono Basanavičiaus veikale „Iš gyvenimo vėlių bei velnių“. Vilius Kalvaitis gimė 1848 m. lapkričio […]

Jurkšaitis Kristupas

Kristupas Jurkšaitis, Mažosios Lietuvos spaudos veikėjas, kalbininkas, gimė 1852 m. rugpjūčio 15 d. Galbrasčiuose, tuometinėje Ragainės apskrityje. Jis laikomas vienu tų Rytų Prūsijos kultūros veikėjų, kurių vaidmuo XIX a. lietuvių nacionaliniame judėjime buvo gana prieštaringas, ne visada reikiamai įvertinamas ir suprantamas. Iš vienos pusės jis atliko reikšmingą darbą, tyrinėdamas lietuvių kalbą, rinkdamas tautosaką, bet iš […]

Jurgenaitis Erčius

Erčius Jurgenaitis – žvejys. Jis gimė 1899 m. gegužės 30 d. Skirvytėlėje, Rusnės saloje (Šilutės r.). Baigė Rusnės liaudies mokyklą. Dalyvavo I pasauliniame kare, 1918 m. rugsėjo 1 d. pateko į britų nelaisvę, tačiau po metų grįžo (tėvai buvo gavę klaidingą pranešimą, kad dingęs be žinios). 1923 m. Klaipėdos kraštui prisijungus prie Lietuvos valstybės, dalyvavo […]

Juozupaitis Gustavas

Gustavas Juozupaitis – Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjas, poetas. Jis gimė 1895 m. spalio 24 d. Berštininkuose, Pagėgių apskrityje. Baigė 6 gimnazijos klases, galimas dalykas, kad mokėsi Tilžės vidurinėje mokykloje, kuri rengdavo vidutinius valdininkus ir tarnautojus. Be to, baigė finansinius kursus, mokėjo prancūzų ir anglų kalbas, tačiau nenutolo nuo savo tautos ir aktyviai dalyvavo visuomeninėje lietuvių […]

Jonušaitis Jonas

Jonas Jonušaitis – visuomenės veikėjas. Alberto Karolio Jonušaičio brolis. Gimė 1886 m. spalio 25 d. Ropkojuose (Tilžės aps.). Mokėsi Tilžės gimnazijoje ir čia įsitraukė į lietuviškų organizacijų veiklą. 1912 m. buvo išrinktas į Birutės draugijos valdybą. Su Miku Gudaičiu ir Erdmonu Simonaičiu įsteigė Tilžės lietuvių klubą, organizavo jaunimą, giedojo Vydūno chore ir vaidino. Šilutėje įsteigė […]