Tadas Lomsargis

Tadas Lomsargis, gimęs 1873 m., gyveno Varniškių kaime prie Inkaklių, taigi už 2 km nuo Prūsų sienos. Buvo apsišvietęs ūkininkas. Caro laikais tarnavo eiguliu pas grafą Pliaterį, tad gerai žinojo kiekvieną Parubežio miško krūmą. Į draudžiamos spaudos platinimo darbą jį įtraukė daktaras J. Rugis. T. Lomsargis ir pats gabeno knygas, ir kitus asmenis pervesdavo per […]

Petras Kavaliauskas

Švėkšnos ir Kvėdarnos parapijose buvo žinomas aklas elgeta Petras Kavaliauskas. Jis buvo gimęs 1847 m. baudžiauninkų šeimoje. Būdamas 13 metų, susirgo raupais ir apako. Pragyventi reikėjo, tad pynė krepšius, vijo virves, iš kanapių audė pakinktus. Prasidėjus tautiniam atgimimui, pradėjo nešti draudžiamas knygas. Turėjo pasidaręs knygoms slėptuvę krosnyje, kurios sienos buvo storos. Kita slėptuvė buvo prie […]

Jonas Jucius

Jonas Jucius gimė1868 m. Gedminaičiuose. Gabeno draudžiamą literatūrą iš Prūsijos. Buvo baigęs dviklasę „liaudies mokyklą“, todėl dažnai sulaukdavo pas jį ateinant žmonių su prašymu patarti ar raštą surašyti. J. Jucius norėjo gyvenimą išbandyti svetur, todėl tris mėnesius dirbo Karaliaučiuje prie geležinkelio, tačiau įsitikinęs, kad gyventi svetimame krašte negalės, grįžo į Lietuvą. Buvo socialistinių pažiūrų, artimai […]

Ona Jucienė

Ona Jucienė gimė ir augo Skomantų kaime prie pat Klaipėdos krašto, susipratusių žemaičių ūkininkų šeimoje. Ji knygnešių atneštas knygas slėpdavusi tėvų namuose, o vėliau platindavusi Skomantuose ir Švėkšnoje. Tuo ji statė pavojun visą šeimą, kuri ne tik nedraudė jai to darbo, bet ir padėjo. Nors O. Jucienė buvo paprasta kaimo moteris, nelankiusi jokios mokyklos, tik […]

Juozas Freitikas

Juozas Freitikas (kartais jo pavardė rašoma Freitakas ar Preitikis) buvo itin uolus knygnešys, nemažai kentėjęs dėl šio pavojingo darbo. Jis gimė apie 1850 m. Laukstėnų k., gyveno Jonelių k. Blogai girdėjo, todėl turėjo pravardę Kurčius. Ne kartą sėdėjo kalėjime už knygas, kartais parubežy sargybinių kareivių kaip kurčias buvo laikomas puspročiu. Jie apmušdavo jį ir išstumdavo, […]

Antanas Brundza

Antanas Brundza gimė 1838 m. birželio 17 d. Kalvarijoje, Marijampolės r. Kunigas, nelegalios spaudos platintojas. Mokėsi Marijampolės mokykloje. 1862 m. baigęs Seinų kunigų seminariją vyskupo Motiejaus Valančiaus buvo įšventintas kunigu ir paskirtas Beržininkų vikaru. Palaikė 1863 m. sukilimą, todėl 1864 m. turėjo pasitraukti į Mažąją Lietuvą; apsigyveno Tilžėje. 1867 m. paskirtas į Ropkojų bažnyčią Šilutės […]

Jonas Bliūdžius

Jonas Bliūdžius gimė 1861 m. Žiogų kaime. Ūkininkas, turėjo 32 dešimtines (apie 35 ha) žemės. Buvo garsus kontrabandininkas ir knygnešys. Apie jo žygius per sieną sklido tiesiog legendos, o už jo suėmimą su įkalčiais buvusi skirta 1 000 rublių premija. J. Bliūdžius gerai žinojo ir Tilžę, ir Žemaitijos kelius, kelelius. Artimai bendravo su daktaru Juozu […]

Andriejus Balčėnas

Andriejus Balčėnas gimė 1856 m. prie Šilutės. Tėvui mirus, giminaičių kviečiamas, grįžo į Vilkų Kampą. Kadaise tėvui priklausančios žemės iš giminių negavo, tačiau sunkiai dirbdamas ir šiek tiek sutaupęs, nusipirko mažą ūkelį, o dalį žemės nuomodavo įvairiose vietose, dažniausiai Vilkėno dvare. Tačiau žemė šio žmogaus prie namų ūkio nepririšo, mat buvo veržlios prigimties, nevengiąs pavojų, […]