Ona Jucienė

Ona Jucienė gimė ir augo Skomantų kaime prie pat Klaipėdos krašto, susipratusių žemaičių ūkininkų šeimoje. Ji knygnešių atneštas knygas slėpdavusi tėvų namuose, o vėliau platindavusi Skomantuose ir Švėkšnoje. Tuo ji statė pavojun visą šeimą, kuri ne tik nedraudė jai to darbo, bet ir padėjo. Nors O. Jucienė buvo paprasta kaimo moteris, nelankiusi jokios mokyklos, tik […]

Juozas Freitikas

Juozas Freitikas (kartais jo pavardė rašoma Freitakas ar Preitikis) buvo itin uolus knygnešys, nemažai kentėjęs dėl šio pavojingo darbo. Jis gimė apie 1850 m. Laukstėnų k., gyveno Jonelių k. Blogai girdėjo, todėl turėjo pravardę Kurčius. Ne kartą sėdėjo kalėjime už knygas, kartais parubežy sargybinių kareivių kaip kurčias buvo laikomas puspročiu. Jie apmušdavo jį ir išstumdavo, […]

Antanas Brundza

Antanas Brundza gimė 1838 m. birželio 17 d. Kalvarijoje, Marijampolės r. Kunigas, nelegalios spaudos platintojas. Mokėsi Marijampolės mokykloje. 1862 m. baigęs Seinų kunigų seminariją vyskupo Motiejaus Valančiaus buvo įšventintas kunigu ir paskirtas Beržininkų vikaru. Palaikė 1863 m. sukilimą, todėl 1864 m. turėjo pasitraukti į Mažąją Lietuvą; apsigyveno Tilžėje. 1867 m. paskirtas į Ropkojų bažnyčią Šilutės […]

Jonas Bliūdžius

Jonas Bliūdžius gimė 1861 m. Žiogų kaime. Ūkininkas, turėjo 32 dešimtines (apie 35 ha) žemės. Buvo garsus kontrabandininkas ir knygnešys. Apie jo žygius per sieną sklido tiesiog legendos, o už jo suėmimą su įkalčiais buvusi skirta 1 000 rublių premija. J. Bliūdžius gerai žinojo ir Tilžę, ir Žemaitijos kelius, kelelius. Artimai bendravo su daktaru Juozu […]

Andriejus Balčėnas

Andriejus Balčėnas gimė 1856 m. prie Šilutės. Tėvui mirus, giminaičių kviečiamas, grįžo į Vilkų Kampą. Kadaise tėvui priklausančios žemės iš giminių negavo, tačiau sunkiai dirbdamas ir šiek tiek sutaupęs, nusipirko mažą ūkelį, o dalį žemės nuomodavo įvairiose vietose, dažniausiai Vilkėno dvare. Tačiau žemė šio žmogaus prie namų ūkio nepririšo, mat buvo veržlios prigimties, nevengiąs pavojų, […]

Zudermanas Hermanas

Hermanas Zudermanas (Hermann Sudermann) – vokiečių rašytojas ir dramaturgas, gimęs Macikuose (Šilutės r.) ir rašęs apie Klaipėdos krašto lietuvininkus. Biografija Zudermanas gimė 1857 m. rugsėjo 30 d. Macikuose (Šilutės r.). Jis – vyriausias aludario Johano Zudermano (1818–1887), kilusio iš Nyderlandų, ir jo žmonos Dorotėjos (1825–1923) sūnus. Macikuose ir pačioje Šilutėje, kur vėliau persikėlė tėvai, prabėgo […]

Zybertas Vilhelmas Frydrichas

Frydrichas Vilhelmas Zybertas (1833-1900), kilęs iš Heilsbergo, darbą Šilokarčemoje pradėjo labai sumaniai ir energingai. Nuo 1865 m. persikėlęs į Klaipėdą, nė trumpam neišleido iš akių savo įmonės filialo Šilokarčemoje. Jis dažnai čia atvykdavo ir apsistodavo ilgesniam laikui. 1867 m. liepos 1 d. spaustuvė buvo įkurdinta jos savininko uošvio J. G. Valterio namuose, vėliau – atskirame, […]

Zaunius Dovas

Dovas Zaunius – Mažosios Lietuvos lietuvių visuomenės ir spaudos veikėjas, publicistas, bibliofilas. Dovas Zaunius gimė 1845 m. sausio 26 d. Rokaičiuose (Kaliningrado srityje, kaimas jau išnykęs). Baigęs vietos pradžios mokyklą, visą gyvenimą ūkininkavo Rokaičiuose. Vienas pirmųjų pradėjo Didžiosios ir Mažosios Lietuvos suartinimo kampaniją, rėmė draudžiamosios spaudos leidėjus ir platintojus. Kartu su kitais Mažosios Lietuvos veikėjais […]

Vendtas Endrikis

Endrikis Vendtas – mokytojas, šviečiamosios ir religinės literatūros rengėjas. Gimė 1819 m. kovo 22 d., tačiau gimimo vieta nežinoma. Baigęs Karalienės mokytojų seminariją, ligi 1887 m. buvo pradžios mokyklos mokytoju Bitėnuose (Ragainės aps.). Išėjęs į pensiją apsigyveno Traksėdžiuose (Šilutės r.). Jis rašinėdavo įvairius straipsnelius Tilžės spaustuvininko O. V. Mauderodės leidžiamoms „Lietuviškoms kalendroms“. Parengė spaudai pavyzdžių […]

Vanagaitis Jonas

Jonas Vanagaitis – Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjas, žurnalistas, eilėraščio „Kur girė žaliuoja, ten mano namai“ autorius. Jis gimė 1869 m. rugsėjo 23 d. Padupiuose, Ragainės apskrityje. 1904-1905 m., revoliucinio sąjūdžio metu Lietuvoje, Jonas Vanagaitis padėjo gabenti per sieną lietuviškus atsišaukimus ir ginklus. 1905 m. Jonas Vanagaitis, kaip vienintelis lietuvininkų delegatas, dalyvavo Didžiajame Vilniaus seime. 1912-1913 […]