Jonas Jucius

Jonas Jucius gimė1868 m. Gedminaičiuose. Gabeno draudžiamą literatūrą iš Prūsijos. Buvo baigęs dviklasę „liaudies mokyklą“, todėl dažnai sulaukdavo pas jį ateinant žmonių su prašymu patarti ar raštą surašyti. J. Jucius norėjo gyvenimą išbandyti svetur, todėl tris mėnesius dirbo Karaliaučiuje prie geležinkelio, tačiau įsitikinęs, kad gyventi svetimame krašte negalės, grįžo į Lietuvą. Buvo socialistinių pažiūrų, artimai bendravo su Kaziu Ignotu, Stasiu Serapinu. 1905 m. rudenį, kai buvo išvaikyti caro valdininkai, J. Jucius buvo išrinktas valsčiaus viršaičiu. Po revoliucijos užgniaužimo jis buvo areštuotas, nuvarytas į Naumiestį, bet vėliau paleistas kaip nedalyvavęs ginkluotose riaušėse. Nešdamas draudžiamas knygas per sieną, jas paimdavo Tilžėje tiesiog iš spaustuvių, po to traukiniu atvažiuodavo į Kukorus (prie Saugų, Šilutės r.), o iš ten pėsčiomis grįždavo per sieną ties Inkakliais ar Pociais. Knygų namuose nelaikydavo, jas slėpdavo medžių drevėse gretimame Medžioklės miške. Dalį knygų duodavo parduoti Švėkšnoje gyvenančiai Kačanauskienei, kitos buvo siunčiamos toliau. Palaikė ryšius su daktaru J. Rugiu, J. Rupšiu ir kitais vietos inteligentais. Mirė 1952 m., sulaukęs 84 metų, Kelvėtų kaime.

Šaltiniai:

1.ČELIAUSKAS, Petras. Knygnešių pėdsakai Švėkšnoje. Švėkšna, 2003, p. 9-10.

 

2.ČELIAUSKAS, Petras. Švėkšnos knygnešiai ir knygų platintojai. Šilutės rajono valdybos kultūros, švietimo ir sporto skyrius, Šilutės rajono centrinė biblioteka, 1994, p. 8.