Rugis Jonas foto

Jonas Rugis

Jonas Rugis gimė 1901 m. vasario 4 d. Švėkšnoje (Šilutės r.) – JAV lietuvis, inžinierius. Aušrininko, varpininko, gydytojo dr. Juozapo Rugio sūnus, pedagogės A. Rugytės brolis.

Vidurinį mokslą 1911–1921 m. ėjo Palangoje, Šiauliuose, Mogiliove, Baltarusijoje, Vilniuje ir Kaune. 1924–1928 m. Gento universitete (Belgija) studijavo chemiją ir gavo chemijos inžinieriaus diplomą.

1921–1924 m. Jonas Rugis mokytojavo Švėkšnos „Saulės“ gimnazijoje, dėstė lotynų kalbą ir istoriją. Čia susipažino su Švėkšnos dvaro ir bažnyčios archyvais, pasidarė kai kurių dokumentų nuorašus. 1928–1931 m. tarnavo Prekybos departamento ekspertu-chemiku ir Pramonės skyriaus vedėju. 1931–1935 m. buvo geležinkelių valdybos Technikos skyriaus viršininkas ir referentas, 1935 m. – Marijampolės cukraus fabriko vyriausias chemikas. 1938–1939 m. dirbo mokslinį tiriamąjį darbą Energijos komitete Lietuvos elektrifikacijos ir cemento fabriko statybos klausimais. 1940–1944 m. dėstė Kauno aukštesniojoje technikos mokykloje, buvo jos vicedirektorius.

1944 m. vėl mokytojavo Švėkšnos „Saulės“ gimnazijoje, iš kur pasitraukė į Vokietiją. Atsidūręs tremtyje ėjo Scheinfeldo stovyklos Lietuvių komiteto vicepirmininko ir gimnazijos mokytojo pareigas. Vėliau dirbo UNRRA (Jungtinių Tautų paramos ir atstatymo administracija) ir IRO (Tarptautinė pabėgėlių organizacija) daliniuose Tetnage, Konstancoje ir Ebingene.

1949 m. persikėlė į JAV, apsigyveno Čikagoje, dirbo chemiku pramonės laboratorijoje. 1958–1964 m. Rossary koledžo (prie Čikagos) profesorius. Priklausė Amerikos universitetų profesorių sąjungai. Vieną kadenciją buvo Amerikos lietuvių inžinierių ir architektų sąjungos centro komiteto narys. Lietuvių istorijos draugijos vienas steigėjų 1957 m. ir valdybos narys. Buvo Lietuvių katalikų mokslų akademijos, Mokslinių studijų klubo Čikagoje, korporacijos „Gaja“ narys.

Nors Jonas Rugis buvo baigęs tiksliuosius mokslus, tačiau gyvenime labiau linko prie humanitarinių ir filosofijos mokslų, pasireiškė kaip gabus pedagogas.

Parengė vadovėlį „Kuras ir jo vartojimas“ (1942). Pasinaudodamas užrašais ir dokumentų nuorašais, darytais 1921–1924 m., parašė ir Čikagoje išleido istorinę monografiją „Švėkšnos praeitis“ (1950), kuri įėjo ir į monografiją „Švėkšna“.

Jonas Rugis straipsnius mokslo, technologijos, Lietuvos istorijos klausimais spausdino „Tautos ūkyje“, „Technikoje“, „Ūkyje“, „Technikos žodyje“, „Aiduose“, „Naujienose“, „Tautos praeityje“. Jonas Rugis buvo Lietuvių enciklopedijos bendradarbis.

 

Literatūra:

1.      Švėkšna: žmonės, kraštas įvykiai: enciklopedinis žinynas / parengė Petras Čeliauskas. – [Kaunas]: Naujasis lankas; Švėkšna (Šilutės r.) : švėkšniškių draugija „Tėviškė“, 2012, psl. 342–343.

2.      Šilutės kraštas: enciklopedinis žodynas. Šilutė: Prūsija, 2000, p. 334.