Juozas Toleikis

Juozas Toleikis (gimęs 1866 m.) gyveno Šiaulių kaime, kur tėvai turėjo 2 dešimtines žemės. Laikinai buvo valsčiaus raštininko padėjėjas.

1889 m. kovo mėn. 2 d. į Voverių sienos perėjimo punktą (netoli Ramučių) Tilžės žandaras Abrolaitis atsivedė Prūsijos pilietį Johaną Kisetą, ir punkto viršininkui pranešė, kad Kisetas, gyvenantis Saugose, neseniai iš Karaliaučiaus gavo siuntinį – dvi dėžes, kurias nurodyta atiduoti J. Toleikiui. Dėžėse buvo lenkų „Proletariato” partijos leidiniai, įvairios šios partijos brošiūros. Kovo 3 d. Švėkšnos policininkas suėmė J. Toleikį, iškratė jo namus ir paėmė 1 lietuvišką knygą bei keletą laiškų. Bet buvo rasta ir Tilžės knygyno sąskaita, kurioje išvardinta 215 lietuviškų knygų. Šioje byloje įkliuvo ir daugiau asmenų. Kurį laiką J. Toleikis kalintas Raseinių kalėjime. 1890 m. sausio mėn. gautas caro paliepimas ištremti J. Toleikį į Vologdos guberniją, tačiau šis sužinojo apie tą įsakymą ir spėjo pabėgti į Prūsiją, o iš ten – į JAV, kur jo pėdsakai pradingo. Kaip matome, J. Toleikis gabeno ne tik lietuviškas knygas, bet ir lenkiškas.

ČELIAUSKAS, Petras. Knygnešių pėdsakai Švėkšnoje. Švėkšna, 2003, p. 10.