Lovynas Kristijonas

Kristijonas Lovynas – precentorius, knygų vertėjas.

Gimė 1721 m. gruodžio 15 d. Bartuose arba Bartėnuose, kuriuos vokiečiai vadindavo Bartenšteinu (dabar Kaliningrado sr.). Kristijonas Lovynas 1737 m. įstojo į Karaliaučiaus universitetą, studijavo teologijos mokslus. Baigęs universitetą buvo precentoriumi Katyčiuose, Plaškiuose, Klaipėdoje, Kretingalėje, Plyviškiuose, Įsrutyje. 1752-1754 m. mokytojavo Potsdamo našlaičių prieglaudoje. 1755 m. jį paskyrė Jurbarko (Georgenburgo) prie Įsruties kunigu, o 1771 m. perkėlė į Joneikiškius (dabar Naujojoje, Kaliningrado sr.).

Kristijonas Lovynas ragino pagerinti Jono Berento giesmyną ir buvo jau pradėjęs tą darbą, bet 1771 m. atsisakė ir perdavė jį Klaipėdos kunigui Christianui Nicolausui Wolffui. Vėliau iš Ch. Wolffo tą darbą perėmė Gotfridas Ostermejeris. Pastarasis išleido giesmyną, iš dalies pasinaudodamas Kristijono Lovyno pataisomis ir pastabomis. Pažymėtina, kad 10 Kristijono Lovyno sukurtų giesmių buvo įdėta į minėtąjį giesmyną. Be šios dešimties buvo ir daugiau Kristijono Lovyno išspausdintų giesmių: 8 išspausdintos Psalmių knygose, dar 8 jo giesmės yra išspausdintos Kristijono Gotlibo Milkaus giesmyne, išleistame 1806 m., ir 4 giesmės – K. G. Keberio giesmyne (1832 m.).

Kristijonas Lovynas iš vokiečių kalbos į lietuvių kalbą išvertė šias knygas: Dovydo Holaco „Evangeliškas malonės davadas…“, leidimas pasirodė 1768 m. Karaliaučiuje, 1801 m. ten pat išėjo antras ir 1840 m. Klaipėdoje – trečias leidimas, ir Haselbergo „Pamokinimas apie užauginimą vaikų“, kuri buvo išleista 1782 m. Karaliaučiuje. Tai pirmoji pedagoginė knyga lietuvių kalba (iki mūsų dienų neišliko). Yra žinių, kad Kristijonas Lovynas apie 1781 m. išleido giesmynėlį savo parapijos reikalams. Iš viso jame buvo tik 5 giesmės. Iki šiol nė vieno giesmynėlio egzemplioriaus nesurasta.

Kristijonas Lovynas pradėjo taisyti Gotfrido Ostermejerio giesmyną, bet kai jį iškritikavo žinomas lietuvių raštijos darbuotojas Kristijonas Gotlibas Milkus (1732-1807), tą darbą metė. Pasak Anso Bruožio, Lovynas yra parašęs ir išleidęs lietuvišką pamokslą „Apie malonės algą viernų mokytojų“, pasakytą laidojant jo uošvį, Įsruties vyskupą Hahną. Tačiau šis leidinys nesurastas. Greičiausiai jo tiražas buvo mažas.

Taip pat kartu su Fabijonu Kalavu ir Paulu Schroederiu Kristijonas Lovynas padėjo parengti Gotfrydui Ostermejeriui „Giesmes šventas bažnyčioje ir namie giedamas“, kurios buvo išleistos 1780 m. ir dėl kurių kilo aštri polemika su Kristijonu Gotlibu Milkumi.

Kristijonas Lovynas mirė 1789 m. vasario 3 d. Joneikiškiuose.

 

Šaltiniai:

  • JAKŠTAS, Petras. Iš mūsų kultūros istorijos. Literatūrinė Šilutė. Komunistinis darbas, 1988, bal. 9.
  • Mažosios Lietuvos enciklopedija. Vinius, 2003, t. 2, p. 688.
  • Šilutės kraštas. Enciklopedinis žodynas. Šilutė: Prūsija, 2000, p. 245.
  • PROBOČIŲ ANŪKAS. Mažosios Lietuvos buvusieji rašytojai ir žymesnieji lietuvių kalbos mylėtojai. Tilžė: Spaudos spaustuvė, 1920, p. 42.
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Parašykite komentarą