Miliauskas-Miglovara Juozas

Juozas Miliauskas–Miglovara – 1863 m. sukilimo dalyvis, poetas, publicistas, vienas iš pimojo tautiško laikraščio „Aušra“ bendradarbių, draudžiamos lietuviškos spaudos platintojų.

Jis gimė 1845 m. kovo 12 d. Vainuto parapijos Galnės kaime, bežemių šeimoje. Savo brolio kunigo Alekso padedamas įstojo į Vainuto pradinę mokyklą, kurią baigęs tęsė mokslus Šiaulių gimnazijoje. Besimokydamas ketvirtoje klasėje, įsitraukė į 1863 m. sukilimą, dalyvavo Papilės, Laukuvos ir Stemplių mūšiuose su rusų kariuomene.

Mokydamas dvaruose bajorų vaikus, naudojosi čia sukauptomis turtingomis bibliotekomis, pats mokėsi iš knygų.
1872 m. likimas poetą nubloškė į Rygą. Čia iki 1885 m. tarnavo policijoje, kur „tarp pavojingų ir gana painių situacijų intensyviai varė lietuviškąjį barą, nors ir įtariamas, tačiau mokėdamas gana sumaniai išsisukti“. Tarnaudamas Rygoje, 1881 m. Juozas Miliauskas–Miglovara įsteigė Rygos lietuvių dainininkų draugiją „Aušra“, kuri turėjo aiškų tikslą – slapta dirbti lietuvybės labui. Rašė eilėraščius.

Pasirodžius pirmajam Prūsuose lietuvių leidžiamam „Aušros“ numeriui, Juozas Miliauskas– Miglovara tapo jos aktyviu bendradarbiu ir rėmėju.

1884 m. jis išleido rinkinį „Raštai. Įvairios eilės“, pasirašytą Miglovaros slapyvardžiu. Jame atsispindi pralaimėto sukilimo nuotaikos, sielvartas dėl pavergtos Lietuvos ir jos žmonių.

Nuo 1885 m. Juozas Miliauskas–Miglovara gyveno Šiauliuose, aktyviai dirbo filologinį darbą, parašė brošiūrą „Viduklės kraštas“, o taip pat atsiminimų apie 1863 metų sukilimą.
1914 m. išleido eilėraščių knygą „Giedmenys“.
Mirė Juozas Miliauskas–Miglovara 1937 m. sausio 20 d.

Šaltiniai:

  • BALČIŪNAS, Kęstutis. Dainavęs meilę Tėvynei. Komunistinis darbas, 1987, gruod. 1.
  • JASUDIENĖ, R. Aušrininkas iš Galnės kaimo. Pamarys, 1993, kovo 24.
  • JASUDIENĖ, R. Iš Galnės kaimo į „Aušrą“ ėjo…Pamarys, 1994, geg. 7.
  • MĖLINAUSKAS, S. Giminės pėdsakai neišnyko. Pamarys, 1999, birž. 12.