Siautila Mikalojus

Mikalojaus Siautilos gimimo metai bei vieta nežinomi. Manoma, jis buvo lietuvis arba prūsas. Deja, žinių apie jį yra labai mažai. Žinoma, kad apie 1553 m. jis buvo Rusnės precentoriumi ir parapijinės mokyklos mokytoju. 1556 m. įsigijo 15 margų pievos, už kurią turėjo mokėti po 6 markes činčo mokesčio. 1593 m., jau būdamas Rusnės parapijos kunigu, skundėsi hercogui, kad jis bažnytinės žemės neturįs, gaunąs metinę algą – 80 markių grynais pinigais, 12 šefelių rugių ir 10 šefelių miežių, nuomojąs nuostuolingą Leitės upės žūklę, jo šeima skurstanti, esąs skolingas valdžiai 30 markių, nebegalįs sumokėti visų činčo mokesčių, prašė atleisti jį nuo šios skolos mokėjimo ir leisti pasigaudyti žuvies tiek, kiek reikia savo šeimos reikalams. Hercogas jo prašymą patenkino.

Mikalojaus Siautilos indėlis į lietuvių raštiją menkas. Jis su kitais lietuvių kalbos žinovais tikrino Jono Bretkūno Bibliją, išverstą iš vokiečių kalbos, deja, likusią tik rankraštyje.

Šaltiniai:

JAKŠTAS, Petras. Iš mūsų kultūros istorijos. Literatūrinė Šilutė. Komunistinis darbas, 1988, liep. 16

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Parašykite komentarą