Stragys Jurgis

Jurgis Stragys – mokytojas, kraštotyrininkas.
Jis gimė 1888 m. kovo 6 d. Antšyšiuose (Šilutės r.). Baigęs Antšyšių pradžios mokyklą, 1912 m. įstojo į Klaipėdos mokytojų seminariją. I pasaulinio karo metu buvo mobilizuotas į vokiečių kariuomenę, pateko į rusų nelaisvę, kurioje išbuvo ketverius metus. 1920 m. grįžo ir po metų baigė Klaipėdos mokytojų seminariją. Mokytojavo Mineikių pradžios mokykloje (Šilutės r.), kur vienas iš pirmųjų pradėjo mokyti lietuvių kalba. Įsteigė jaunimo draugiją „Vainikas“ ir jai vadovavo. 1923 m. buvo perkeltas į Šilutės vokiečių Herderio gimnaziją ir ten dirbo lietuvių kalbos mokytoju. Nuo 1927 m. pradėjo dirbti Klaipėdos mokytojų seminarijoje.
Jurgis Stragys domėjosi Mažosios Lietuvos kraštu, surinko daugybę šio krašto vietovardžių, asmenvardžių.
Jurgis Stragys mirė 1928 m. Klaipėdoje.

Šaltiniai:

Lietuvių enciklopedija. Bostonas, 1963, t. 29, p. 16.