Vendtas Endrikis

Endrikis Vendtas – mokytojas, šviečiamosios ir religinės literatūros rengėjas.
Gimė 1819 m. kovo 22 d., tačiau gimimo vieta nežinoma. Baigęs Karalienės mokytojų seminariją, ligi 1887 m. buvo pradžios mokyklos mokytoju Bitėnuose (Ragainės aps.). Išėjęs į pensiją apsigyveno Traksėdžiuose (Šilutės r.).
Jis rašinėdavo įvairius straipsnelius Tilžės spaustuvininko O. V. Mauderodės leidžiamoms „Lietuviškoms kalendroms“. Parengė spaudai pavyzdžių laiškams rašyti, kurie 1890 m. Tilžėje buvo išspausdinti knygoje „Gromatų skarbnyčė“.
Endrikis Vendtas iš vokiečių kalbos išvertė postilę „Trumpos mišios ant nedėldienių bei švenčių viso ištiso meto“, 1893-1895 m. ji buvo leidžiama kaip laikraščio „Nauja lietuviška ceitunga“ priedas. Be to, jis buvo parašęs ar išvertęs vadinamąsias „Lavonmišias“, tačiau šis jo darbas liko rankraštyje.
Endrikis Vendtas mirė 1896 m. liepos 5 d. Traksėdžiuose. Ten greičiausiai ir palaidotas.

Šaltiniai:

  • JAKŠTAS, Petras. Iš mūsų kultūros istorijos. Literatūrinė Šilutė. Komunistinis darbas, 1988, vas. 13.
  • Šilutės kraštas. Enciklopedinis žodynas. Šilutė: Prūsija, 2000, p. 455-456.