Vincas Norvaišas

Vincas Norvaišas gimė 1830 m. balandžio 8 d. Panevėžio apskrityje, smulkiųjų Žemaitijos bajorų šeimoje. Mirė 1883 m. balandžio 13 d. Ventspilyje (Latvija). 1853 m. baigė Varnių kunigų seminariją. Nuo 1858 m. gyveno Žygaičiuose (mstl. Tauragės r.), ėjo klebono pareigas. Netrukus susipažino su Tilžės klebonu dekanu J. Zabermanu. Pritarė 1863 m. sukilėliams. Padėjo pabėgti į Prūsiją kunigui Tomui Zymantui iš Biržų, persekiojamam už dalyvavimą sukilime. Apie 1865 m. Sartininkuose susitiko su kunigu Antanu Brundza. 1867 m. įsitraukė į Motiejaus Valančiaus kuriamos slaptos organizacijos veiklą, kurios tikslas – spausdinti ir platinti draudžiamą lietuvišką spaudą Žemaičių vyskupijoje. Buvo M. Valančiaus tarpininkas – perduodavo pinigus J. Zabermanui knygoms spausdinti. Iššifruodavo ir taisydavo M. Valančiaus rankraščius, juos pataisęs vėl perduodavo A. Brundzai (per savo šeimininkę Veroniką Nausėdavičiūtę arba per vežėją Simoną Peteraitį). Priimdavo laikinai saugoti iš Tilžės atgabentą draudžiamą spaudą ir perduodavo ją kitiems knygnešiams, siųsdavo į Kauną M. Valančiui. Turėjo patikimų pagalbininkų – knygnešių. Vienas žymiausių buvo Stasys Račiukas (Račiūga) iš Jočiūnų k., Panevėžio r. Iki 1870 m. Žygaičiuose vikaru dirbo Pranas Grigaliūnavičius, kuris taip pat padėdavo palaikyti ryšius su Prūsijoje gyvenusiu A. Brundza, kartu per sieną vykdavo pas jį į Ropkojus. 1870 m. M. Valančiaus organizacija buvo susekta ir pradėta likviduoti. 1870 m. gruodžio mėn. V. Norvaišas buvo areštuotas ir įkalintas Vilniaus citadelėspastate. M. Valančius rašė į Vilnių generalgubernatoriui, prašydamas jį paleisti ir teigė esąs įsitikinęs jo nekaltumu. Tačiau V. Norvaišas sunkių tardymų neatlaikė, ir tardytojai sugebėjo iškvosti jiems rūpimą informaciją. Vilniaus generalgubernatorius 1871 m. balandžio mėn. 11 d. įsakė jį ištremti į Tomsko guberniją neribotam laikui. Birželio mėn. 29 d.  jis jau buvo Tomske. Apie 1882 m. grįžo iš tremties ir apsigyveno Ventspilyje (Latvija). Neilgai pagyvenęs, čia ir mirė.

Šaltinis:

Lietuviškas žodis. Knygnešys Vincas Norvaišas [interaktyvus]. ??? [žiūrėta 2012 m. vasario 6 d.]. Prieiga per internetą: http://www.spaudos.lt/Istorija/Vincas_Cizauskas.htm>.