Birškus Jonas

Jonas Birškus – Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjas, bibliofilas.

J. Birškus gimė 1873 m. spalio 13 d. Mozūriškiuose (Klaipėdos aps.). J. Birškus mokėsi Klaipėdos Senamiesčio berniukų vidurinėje mokykloje, iki 1944 m. ūkininkavo Sudmantuose. 1895  m. balandžio 3 d. su Jokūbu Bruožaičiu iš Veiveriškių ir Endrikiu Šadagiu iš Lankupių bei apie 20 apylinkės vyrų Klaipėdoje mėgino įkurti “Vytauto” draugiją, kaip atsvarą Tilžės “Birutei”. Nuo 1895 m. spalio 12 d. ir iki 1914 m. buvo Klaipėdos apskrities lietuvių deputatų į Vokietijos reichstagą ir Prūsijos landtagą rinkimų draugijos narys. Aktyviai dalyvavo visuomenės komitete, kuris buvo įkurtas 1895 m. lapkričio 26 d. Žibuose, dėl lietuvių kalbos grąžinimo į mokyklas, surinko 27 765 parašus. Rėmė 1901 m. Tilžėje įkurtą Lietuvininkų susivienijimą Prūsuose, o 1904-1905 m. buvo jo sekretoriumi. Klaipėdos “Vienybės” draugijoje skaitė pranešimus apie Georgą Sauerweiną ir kt. 1913-1914 m. buvo Kristijono Donelaičio paminklo ant Rambyno kalno statymo komiteto nariu. I pasaulinio karo metais ištremtas į Sibirą. 1918 m. lapkričio 23 d. buvo deleguotas į Prūsų lietuvių tautos tarybą. Nuo 1923 m. vasario 15 d. ir iki 1925 m. buvo Klaipėdos pirmosios direktorijos narys. Protarpiais ėjo Dirvupių valsčiuje viršaičio, Klaipėdos apskrities inspektoriaus, Barškių ir Dirvupių valsčių civilnės metrikacijos vedėjo pavaduotojo, Klaipėdos apskrities tarybos, Žemės ūkio rūmų, Klaipėdos Šv. Jokūbo laukininkų bažnyčios tarybos, apskrities sinodo, vietinės valstiečių draugijos valdybos nario pareigas, priklausė “Sandoros” draugijos valdybai. 1928 m. apdovanotas 4-ojo laipsnio Gedimino ordinu. Iš jaunų dienų rinko spaudą lietuvių kalba ir lituanistikos bei prūsistikos literatūrą kitomis kalbomis. Spėjama, kad J. Birškaus biblioteka turėjo apie 1500 abiejuose Lietuvos dalyse išleistų knygų ir kelias dešimtis periodikos komplektų. Joje buvo bibliografinių unikumų. Biblioteka naudojosi bibliografai, spaudos parodų, istorijos mokymo priemonių rengėjai, mokytojai. Apie 20 retų šio rinkinio lituanistikos leidinių Mažosios Lietuvos delegacija 1920 m. nusivežė į Paryžiaus konferenciją ir perdavė santarvininkams kaip Mažosios Lietuvos lietuviškumo įrodymą. J. Birškus kultūros istorikams padėjo atskleisti nežinomus lietuvių raštijos faktus, paskatino Ansą Bruožį kolekcionuoti knygas; Vokietijai 1939 m. kovo mėnesį okupavus Klaipėdos kraštą, tarp gyventojų platino lietuviškus laikraščius. Bibliotekos likimas nežinomas, veikiausiai žuvo 1944 m. per karo veiksmus.

J. Birškus mirė1959 m. kovo 28 d. Vilkmedžiuose (Šilutės aps.). Palaidotas Lūžų kapinėse.

 

Šaltiniai:

Mažosios Lietuvos enciklopedija. Vinius, 2003, t. 1, p. 176.