Lietuvininkų tarmės šaltiniai

Bibliografija

Knygos:

Aleknavičius, Bernardas. Mažosios Lietuvos poringės. Klaipėda : Druka, 2008. 247, [1] p.

Aleknavičius, Bernardas. Žvejų kaimelio kronika. Klaipėda : Lietuvos jūrų muziejus, 2010. 200 p.

Balsys, Rimantas. Mažosios Lietuvos žvejų dainos : mokslinė monografija. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2003. 239, [1] p.

Bėgau jūružėm [Natos] : Klaipėdos krašto dainos / sudarė: L. Petrošienė, J. Bukantas. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 1997. 102 p.

Bruožis, Ansas. Vadovėlis po Klaipėdos kraštą ir Žemaičių bei Prūsų paribius / A. B. Klaipėdiškis. Klaipėda : „Rytas“, 1924. 88 p.

Cappeller, Carl. Kaip senėji lietuvininkai gyveno : Aufzeichnungen aus dem Kreise Stallupönen mit Anmerkungen und Wörterbuch / von Carl Cappeller. Herausgegeben von der Litauischen literarischen Gesellschaft zu Tilsit. Heidelberg : Carl Winter’s Universitäts-Buchhandlung (in Kommission), 1904. 75 p.

Donelaitis, Kristijonas. Metai. Vilnius : Vaga, 1966. 134 p.

Eit mergeli pajūriais. Anos Mažeivos padainuotos Klaipėdos krašto dainos / sudarė Lina Petrošienė, Jonas Bukantis. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2006. 96 p.

Gerulis, Jurgis. Lietuvių žvejų tarmė Prūsuose / surašė J. Gerullis ir Chr. Stang’as. Kaunas : Švietimo ministerijos knygų leidimo komisijos leidinys, 1933. 105 p. (Lietuvių kalbos tarmės ; Sąs. 1).

Grinaveckis, Vladas. Žemaičių tarmių istorija. Vilnius : Mintis, 1973. 379 p.

Janavičienė, Janina. Žemaičių Naumiesčio lietuvininkai. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1992. 126, [1] p.

Jūrės marės lietuvininkų gyvenime : tarpt. mokslinės konferencijos, įvykusios 1997 m. gruodžio 5 d., medžiaga / Klaipėdos u-to Baltistikos centras ; sudarė A. Kaukienė. Klaipėda : KU l-kla, 1998. 123 p.

Kaukienė, Audronė. Klaipėdos krašto vakarų aukštaičių tarmė : brolių Viliaus ir Makso Gaigalaičių raštų kalbos pagrindu. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 1997. 434 p.

Klaipėdiškių dainos / surinko Jons Pakalniškis. Vilnius : A. Bruožis, 1908. 107, [5] p.

Klaipėdos krašto prisiminimai. Klaipėda : S. Jokužio leidykla-spaustuvė, 2009. 126 p.

Lachauer, Ulla. Rojaus kelias : rytprūsių ūkininkės Lėnės Grigolaitytės prisiminimai / iš vokiečių kalbos vertė Eugenijus Lukašovas. Vilnius : Baltos lankos, 2001, 146, [6] p.

Lepneris, Teodoras. Prūsų lietuvis / parengė Vilija Gerulaitienė. Vilnius : Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2011. 258 p.

Lietuvininkai / paruošė Vacys Milius. Vilnius : Vaga, 1970. 453, [4] p.

Lietuvininkai ir Mažoji Lietuva amžių bėgyje : konf. pranešimų tezės, Klaipėda, 1989 m. gruodžio 8-9 d. Klaipėda, 1989. 56 p.

Lietuvininkų kalba; Mažosios Lietuvos tautosaka; Mažosios Lietuvos etnografija : mokslinių konferencijų pranešimai / [sudarytojai ir leidėjai Aniceta ir Pranas Sabaliauskai]. Kaunas : Kelias, 1994. 95 p.

Lietuvininkų kraštas : monografija / red. komis.: Norbertas Vėlius (pirm.) … [et al.]. Kaunas : Litterae universitatis, 1995. 737, [1] p.

Lietuvininkų žodis / Lietuvių etninės kultūros draugija, Lietuvos kraštotyros draugija. Kaunas : Litterae universitatis, 1995. 741 p.

Lietuvių kalbos tarmės : chrestomatija / [sudarė E. Grinaveckienė … et al.]. Vilnius : Mintis, 1970. 517 p.

Lietuvių kalbos tarmių chrestomatija / sudarė Rima Bacevičiūtė, Audra Ivanauskienė, Asta Leskauskaitė, Edmundas Trumpa. Vilnius : Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2004. 327, [1] p.

Lietuvių liaudies melodijos [Natos] / [sudarė ir parengė Jadvyga Čiurlionytė]. Kaunas : Lietuvių tautosakos archyvas, 1938. 310, [34] p.

Lietuvių tarmės = Lithuanian dialects / Lietuvių kalbos institutas. Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2001. D. 2, 63 p.

Pėteraitis, Vilius. Mažoji Lietuva ir Tvanksta prabaltų, pralietuvių ir lietuvininkų laikais = Lithuania Minor and Tvanksta : (daugiau kaip 4000 m. nenutrūkstamos baltiškosios vandenvard. kultūros raida). Vilnius : Mokslas, 1992. 454, [1] p.

Pėteraitis, Vilius. Mažosios Lietuvos ir Tvankstos vietovardžiai = Die Ortsnamen von Kleinlitauen und Twanksta : jų kilmė ir reikšmė. Vilnius : Mažosios Lietuvos fondas; Mokslo ir enciklopedijų leidybos inst., 1997. 607 p., žml.

Petraitytė, Astrida. Šaktarpio metas : Mažoji Martukė. Vilnius : Versus aureus, 2005. Kn. 1, 184 p.

Petraitytė, Astrida. Šaktarpio metas : Tirškalius Liepa. Vilnius : Versus aureus, 2006. Kn. 2, 264 p.

Prūsijos lietuvių dainos / surinko V. Kalvaitis; parengė K. Aleksynas; paaiškinimai G. Šmitienės. Faks. leid. Vilnius : LLTI, 1998. xx, 408, dxxvii p.

Remeika, Jonas. Kai dar amžina ugnis ruseno : Mažosios Lietuvos padavimai. [Kaunas] : Spaudos fondas, [1940]. 178 p.

Rėza, Liudvikas. Lietuvių liaudies dainos. Vilnius : Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1958. D. 1, 413, [3] p.

Rėza, Liudvikas. Lietuvių liaudies dainos. Vilnius : Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1964. D. 2, 391 p.

Senieji Didžiosios ir Mažosios Lietuvos ryšiai : mokslinės konferencijos, įvykusios 1995 m. gruodžio 1 d., medžiaga. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 1996. 67 p.

Simonaitytė, Ieva. Aukštųjų Šimonių likimas. Vilnius : Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1957. 402, [6] p.

Simonaitytė, Ieva. O buvo taip. Vilnius : Vaga, 1977. 799 p.

Simonaitytė, Ieva. Pavasarių audroj : Mažosios Lietuvos laisvės kovos. Chicago (Ill.) : Terra, [1953]. 228 p.

Simonaitytė, Ieva. Pikčiurnienė. Vilnius : Vaga, 1975. 306 p.

Taip šneka lietuvininkai Saugose / [sudarytoja ir įvado autorė Adelė Judeikienė ; mokslinis redaktorius ir komentarų autorius Jonas Bukantis ; žemėlapį braižė Laura Geržotaitė]. Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2011. 225, [1] p.

Toleikis, Martynas. Ir Žodžiai tapo Kūnu. Klaipėda : Vėjasparnis, 2008. 256 p.

Tydekas, Martynas Reinholdas. Žvilgsnis atgal / [sudarė Jonas Bukantis]. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2008. [Kn. 1], 82, [1] p.

Užpurvis, Jonas. Trys kalbinės studijos. Chicago : Foundation of Lithuania Minor, 1990. 263 p.

Vagneris, Erhardas. Prūsijos lietuvių, gyvenančių Įsruties ir Ragainės apskrityje, buitis ir papročiai. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1999. 82 p.

Vakarų aukštaičiai kauniškiai ir Klaipėdos krašto aukštaičiai : mokomoji knyga / sudarė Rima Bacevičiūtė, Danguolė Mikulėnienė, Vilija Salienė. Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2005. 201 p.

Vakarų žemaičiai / [sudarė Jonas Bukantis, Asta Leskauskaitė, Vilija Salienė]. Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2006. 211, [1] p.

 

Analizika:

Bukantis, Jonas. Vakarų žemaičių tarmės ypatybės // Tautosakos darbai. [T.] 34, p. 194-206.

Drotvinas, Vincentas. Atgimsta lietuvininkų žodynai // Mokslas ir gyvenimas. 1995, Nr. 8/9, p. 38.

Grigas, Kazys. Regioninio išskirtinumo žymės lietuvininkų smulkiojoje tautosakoje // Tautosakos darbai. T. 5 (1996), p. 61-66.

Garšva, Kazimieras. Mažosios Lietuvos tarmės ir jų fonetika // Tiltai. Humanitariniai ir socialiniai mokslai. 2001, Nr. 3, p. 15-20.

Įžegnotuvės : evangelikų liuteronų papročiai : (parengta pagal Ž. Šaknio publikaciją monografijoje „Lietuvininkų kraštas”) – Iliustr. // Liuteronų balsas. 2002, Nr. 3, p. 3-4.

Kiseliūnaitė, Dalia. Kai kurie kuršininkų tarmės vaiksmažodžių bruožai nuo A. Bezzenbergerio iki šių dienų // Baltistica. 1998, priedas 5, p. 127-140.

Kiseliūnaitė, Dalia. Kalbų sąveika kuršininkų tarmės veiksmažodžių vartosenoje // Tiltai. Humanitariniai ir socialiniai mokslai. 1997, Nr. 2, p. 95-99.

Kiseliūnaitė, Dalia. Kuršių nerijos kuršininkų tarmės vaiksmažodiniai lituanizmai // Tiltai. Humanitariniai ir socialiniai mokslai. 2000, Nr. 1, priedas „Veiksmažodžio raidos klausimai”, p. 46-50.

Mizgirienė, Alma. Vymerių šeima : [Tauragės kr. lietuvininkai] // Lietuvos evangelikų kelias. 1995, Nr. 2, p. 7-9.

Paplauskienė, Skirmantė. Vaišina kaimo šeimininkės. Kulinarinis Mažosios Lietuvos paveldas // Šilutės naujienos. 2006, liep. 31, p. 5.

 

Putriuvienė, Laima. Cibulnė, pyragai ir lipčiaus medus // Pamarys. 2008, liep. 11, p. 8.

Rukša, Antanas. Lietuvininkų kova dėl savo kalbos : [iš Mažosios Lietuvos istorijos] // Klaipėda. 1996, rugpj. 2, p. 23.

Senųjų žvėjų patarėma / parengė Laima Putriuvienė. // Vakarų Lietuva. 2008, kovo 4-17, (nr. 9), p. 4.

 

Skablauskaitė, Indrė. Čia kalbėta lietuvininkų tarme… : [Apie Klaipėdos krašto gyventojų – lietuvininkų tarmę] // Šilokarčema. 2012, vas. 21, p. 5.

 

Skablauskaitė, Indrė. Kraštas, kurį supa vandenys, arba „dideliai žuvys patiko, be žuvų prūdai paliko” // Šilokarčema. 2010, rugs. 24, p. 5.

 

Skablauskaitė, Indrė. Mažosios Lietuvos kulinarinis paveldas // Šilokarčema. 2010, spal. 22, p. 5.

 

Skablauskaitė, Indrė. Šišioniškių lūpomis teka gyvenimas… // Šilokarčema. 2010, lapkr. 19, p. 6.

 

Vilkas, Vaidotas. “Ramytė” priminė delmonus, šiuršius ir perdrobulius // Šilutės naujienos. 2008, birž. 9, p. 5.

 

Žumbakienė, Gražina. Mažosios Lietuvos gėlių darželiai // Rasos. 2012, spal. 17-lapkr. 6, (nr. 20), p. 24-25.