Zaunius Dovas

Dovas Zaunius – Mažosios Lietuvos lietuvių visuomenės ir spaudos veikėjas, publicistas, bibliofilas.
Dovas Zaunius gimė 1845 m. sausio 26 d. Rokaičiuose (Kaliningrado srityje, kaimas jau išnykęs). Baigęs vietos pradžios mokyklą, visą gyvenimą ūkininkavo Rokaičiuose. Vienas pirmųjų pradėjo Didžiosios ir Mažosios Lietuvos suartinimo kampaniją, rėmė draudžiamosios spaudos leidėjus ir platintojus. Kartu su kitais Mažosios Lietuvos veikėjais įsteigė Lietuvių rinkimų komitetą ir apskričių rinkimų draugijas, buvo jų vadovas.

Dovas Zaunius buvo aktyvus pirmosios Mažojoje Lietuvoje draugijos „Birutė“ narys ir 1887-1903 m. su pertraukomis keturis kartus buvo šios draugijos pirmininku bei ilgamečiu jos bibliotekininku. 1900-1905 m. jis buvo žurnalo „Varpas“ leidimo iždininku. Būdamas bibliofilu, 1900-1905 m. Rokaičiuose įsteigė ir išlaikė Tautišką knygyną (biblioteką), kurio tikslas buvo kaupti visą lietuvišką spaudą. Dalį rinkinių padovanojo Lietuvių mokslo draugijai Vilniuje. Po I pasaulinio karo hitlerinei valdžiai pradėjus persekioti Lietuvos visuomenės veikėjus, Dovo Zauniaus įpėdiniai biblioteką saugojo slaptoje patalpoje, tačiau ji ir visa Zaunių sodyba žuvo per II pasaulinį karą.

Dovas Zaunius kartu su kitais Mažosios Lietuvos veikėjais stengėsi Rambyno kalną vėl paversti lietuvių šventove. Pats rūpinosi kalno tvarkymu, pats sodino medelius. Tokiu būdu savotiškai buvo kovojama prieš vokietinamą kraštą.
Dovas Zaunius taip pat rašė eiles, kurios buvo vertinamos ir spausdinamos lietuvių kalendoriuose.
Jis priklausė Lietuvos komitetui, 1900 m. parengusiam Paryžiaus pasaulinės parodos lietuvių ekspoziciją.

Kita svarbi Dovo Zauniaus veikla – globojo lietuvybės reikalais iš Didžiosios Lietuvos į Mažąją atkeliavusius ar bėgančius nuo caro žandarų tautiečius.

Be vadovavimo „Birutės“ draugijai, be Rokaičiuose veikusio Tautinio knygyno bei Paryžiaus pasaulinės parodos organizavimo, Dovas Zaunius 1892 m. dar įsteigė ir vadovavo pirmajai Mažojoje Lietuvoje lietuvių politinei organizacijai – Tilžės-Pakalnės apskrities lietuvių rinkiminei draugijai. Jis stengėsi, kad lietuviai turėtų savo atstovus Prūsijos landtage ir Vokietijos reichstage.

Dovas Zaunius turėjo devynis vaikus. Jauniausias sūnus, taip pat vardu Dovas, 1929-1934 m. buvo Lietuvos užsienio reikalų ministru. Duktė Marta Tilžėje turėjo lietuvišką knygyną, kuriame draudžiama literatūra aprūpindavo knygnešius. Dovas Zaunius mirė 1921 m. birželio 25 d.

Šaltiniai:

  • KALTENIS, Vytautas. Lietuvininko Dovo Zauniaus gimimo 150-osioms metinėms.Diena, 1995, saus. 26.
  • Knygotyra: enciklopedinis žodynas. Vilnius, 1997, p. 403.
  • Tarybų Lietuvos enciklopedija. Vilnius, 1988, t. 4, p. 617.
  • Lietuvių enciklopedija. Bostonas, 1966, t. 35, p. 60-61.
  • ALEKNAVIČIUS, Bernardas. Mažosios Lietuvos ąžuolai. Klaipėda, 2005, vas. 9, p. 11.