Gegužis Jurgis

Jurgis Gegužis gimė 1877 m. balandžio 15 d. Norkūnų kaime (Šakių r.). Jis kurį laiką dirbo Martyno Jankaus spaustuvėje Bitėnuose bei Mauderodės spaustuvėje Tilžėje. Slaptai gabeno lietuvišką spaudą į Lietuvą. Apie 1898 m. prie sienos buvo suimtas ir mobilizuotas į kariuomenę. Atlikęs privalomą tarnybą, išvyko į Škotiją, kur 1905-1906 m. redagavo „Laiką“. 1906 m. atvyko […]

Gailius Viktoras

Viktoras Gailius (1893 08 27 Berštininkuose, Pagėgių aps. – 1956 07 07 Pfullingene, Vokietija) – valstybės ir visuomenės veikėjas. Kilęs iš lietuvininkų Gailių giminės. 1914 m. baigė Tilžės gimnaziją. Mokydamasis dalyvavo lietuvių jaunimo organizacijose, dainavo Giedotojų draugijos chore. Karaliaučiaus, Heidelbergo ir Berlyno universitetuose studijavo teisę. 1918 m. baigė Berlyno universitetą. Per I pasaulinį karą tarnavo […]

Gailius Valentinas

Valentinas Gailius – Klaipėdos krašto religinis veikėjas, pedagogas. Gimė 1887 m. liepos 2 d. Berštininkuose (Pagėgių aps.). Baigė Tilžės gimnaziją ir Karaliaučiaus universiteto teologijos fakultetą. Nuo 1913 m. kunigavo Verdainėje ir Rusnėje. Klaipėdos kraštą prijungus prie Lietuvos, 1924 m. Lietuvos vyriausybė įsteigė vyskupo įgaliojimams prilygstančią bažnyčios komisaro pareigybę. Juo 1924-1925 m. paskirtas Valentinas Gailius turėjo […]

Gailius Martynas

Martynas Gailius – Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjas. Gimė 1857 m. lapkričio 4 d. Berštininkuose (Pagėgių aps.). Jis – Klaipėdos krašto veikėjų Albino Gailiaus, Valentino Gailiaus ir Viktoro Gailiaus tėvas. Martynas Gailius baigė Plaškių parapijos mokyklą. Iš pradžių gyveno Tilžėje, paveldėjo tėvo ūkį ir visą gyvenimą pavyzdingai ūkininkavo. Dalyvavo lietuvių veikloje, buvo aktyvus „Birutės“ draugijos narys, […]

Gaigalaitis Vilius

Vilius Gaigalaitis – vienas žymesnių ne tik Mažosios, bet ir visos Lietuvos tautinio sąjūdžio bei valstybingumo kūrimo ir įtvirtinimo epochos žmonių. Vertinant pagal poveikio lietuvių visuomeniniam gyvenimui mastą, Gaigalaitį būtų galima gretinti prie J. Basanavičiaus, J. Šliūpo, P. Vileišio, A. Smetonos. Vilius Gaigalaitis gimė 1870 m. rugsėjo 27 d. Naujienos kaime, Ragainės apskrityje (dab. Šilutės […]

Fiulhazė Albertas

Albertas Fiulhazė – XIX a. pab.-XX a. pradž.vokiečių istorikas. Jis buvo precentorius ir parapinės mokyklos vedėjas. Kur Albertas Fiulhazė gimė ar iš kur kilęs – stinga žinių. Bažnytiniuose aktuose minimas prekybininkas Fiulhazė, baigęs Karalienės mokytojų seminariją. Nuo 1861 m. jis buvo Meterkviečių (dabar Metirkviečiai), paskui Šakūnų precentorius, o nuo 1870 m. birželio 16 d. – […]

Endrulaitis Endrikis

Endrikis Endrulaitis – evangelikų kunigas, lietuvių protestantiškos raštijos darbuotojas, tačiau lietuvių tautiniam sąjūdžiui nepritarianti asmenybė. Gimė 1864 m. birželio 13 d. Ragainės apskrities Galbrasčių valsčiuje, Ožių kaime. Baigė Karaliaučiaus universitetą. Nuo 1889 m. vasario mėn. buvo Verdainės kunigo padėjėju, nuo 1890 m. – Dovilų, nuo 1901 m. – Šakūnų, nuo 1904 m. pabaigos iki mirties […]

Endrikaitis Vilius

Vilius Endrikaitis – Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjas. Gimė 1890 m. gegužės 5 d. Stoniškiuose (Šilutės r.). Baigė pradžios mokyklą. Aktyviai dalyvavo Klaipėdos krašto jaunimo veikloje, pavyzdžiui, Vydūno įkurtos draugijos veikloje Tilžėje, bendradarbiavo Mažosios Lietuvos laikraščiuose „Apžvalga“, „Lietuvių balsas“. Buvo Mažosios Lietuvos Tautinės Tarybos sekretoriumi, 1920-1923 m. – girininku ir muitinės viršininku Lauksargiuose. Po Klaipėdos krašto […]

Deivilaitis Augustas

Augustas Deivilaitis – žvejys, lietuvininkų evangelikų liuteronų sakytojas, kantorius, lietuvių tautosakos pateikėjas. Gimė 1897 m. liepos 14 d. Šyškrantėje (Rusnės sala, Šilutės r.). Baigė Šyškrantės septynklasę mokyklą. Kai grįžo su pirmaisiais II pasaulinio karo pabėgėliais, sovietų kareivių buvo suluošintas už tai, kad gelbėjo nuo laužo Rusnės bažnyčios knygas. Jose rado surašytas 7 savo giminės kartas, […]

Cipelis Rudolfas Andrius

Rudolfas Andrius Cipelis – kunigas, Mažosios Lietuvos spaudos darbuotojas. Gimė 1813 m.lapkričio mėnesio pabaigoje Kalnininkuose (Pakalnės aps.). Jo tėvas Karolis Vilhelmas Augustas buvo Kalnininkų kunigas, o 1815-1874 m. – Priekulės kunigas. Rudolfas Cipelis buvo antruoju kunigu nuo 1841 m. liepos 18 d. iki 1846 m. Kretingoje, vėliau buvo pakviestas būti antruoju kunigu Klaipėdoje. 1849 m. […]