Jonušaitis Albertas Karolis

Albertas Karolis Jonušaitis – valstybės tarnautojas, visuomenės veikėjas. Gimė 1888 m. rugsėjo 23 d. Ropkojuose (Tilžės aps.). Mokėsi Tilžės vidurinėje, Karaliaučiaus technikos mokyklose. Albertas Karolis Jonušaitis buvo Tilžės lietuvių klubo veiklus narys, Lietuvos keleivioleidyklos vedėjas, 1923 m. Klaipėdos sukilimo dalyvis. Taip pat jam teko būti ir Šilutės komendantu. Dirbo Šilutės apskrities valdyboje melioracijos, statybos ir […]

Jankus Martynas

Martynas Jankus – Mažosios Lietuvos lietuvių spaudos, visuomenės veikėjas, publicistas, Tilžės akto signataras, Mažosios Lietuvos tautinio sąjūdžio veikėjas, buvęs to sąjūdžio vienu iš simbolių. Dėl to vadinamas Mažosios Lietuvos patriarchu. Martynas Jankus, gimė 1858 m. rugpjūčio 7 d. Bitėnuose, Pagėgių apskrityje (buvusioje Ragainėje), vidutinio ūkininko šeimoje. Baigęs pradžios mokyklą dirbo tėvo ūkyje. Kultūrinę veiklą pradėjo […]

Enzys Jagomastas

Enzys Jagomastas – vienas žymiausių iš Šilutės rajono kilusių žmonių, Mažosios Lietuvos kultūros ir visuomenės veikėjas, knygų leidėjas ir platintojas, aistringas bibliofilas – gimė 1870 m. Lumpėnuose (Tilžė). Be pradinio mokslo Lumpėnų pradžios mokykloje, didesnių mokslų nepasiekė, tačiau išmoko spaustuvininko ir laikraštininko amato pas Tilžės leidėją Ottą von Mauderodę. Besimokydamas amato Enzys Jagomastas buvo paskirtas […]

Hofmanas Mikelis

Mikelis Hofmanas – Mažosios Lietuvos poetas, visuomenės ir kultūros veikėjas. Mikelis Hofmanas gimė 1889 m. gegužės 3 d. Musaičiuose (Šilutės aps.), ūkininkų šeimoje. 1896–1903 m. lankė gretimo Metirkviečių kaimo pradinę mokyklą. Baigęs mokyklą liko dirbti tėvų ūkyje. Mikelis Hofmanas buvo auklėjamas lietuviškoje šeimoje, nuolat skaitė lietuviškus laikraščius, istorinę ir filosofinę literatūrą, rinko grožinius, mokslinius, pažintinius […]

Hofheincas Karlas Teodoras Voldemaras

Karlas Teodoras Voldemaras Hofheincas – lietuvių raštijos tyrinėtojas. Karlas Hofheincas gimė 1823 m. gruodžio 11 d. Gumbinėje, kur jo tėvas buvo precentoriumi ir mokyklos rektoriumi. Tėvas anksti mirė. Šeima skurdo, bet vis dėlto Karlas Hofheincas baigė Karaliaučiaus universitetą, kęsdamas nepriteklių ir vargą. Iš pradžių buvo namų mokytoju. 1852 m. tapo Pilupėnų, 1854 m. – Aulovėnų […]

Heinricis Karolis Fridrichas Augustas

Karolis Fridrichas Augustas Heinricis – protestantų kunigas, lietuvių raštijos darbuotojas. Gimė 1812 m. rugpjūčio 18 d. Bartuose, Vikų dvare, Fridlando apskrityje (dabar – Pravdinsko rajonas). Jo tėvas buvo dvarininkas, ekonomijos komisarijus (įgaliotinis). Karolis Heinricis 1832 m. rugsėjo 29 d. įstojo į Karaliaučiaus universitetą, baigė teologijos fakultetą ir ten pramoko lietuvių kalbos, nes 1842 m. buvo […]

Gocentas Jonas Jurgis

Jonas Jurgis Gocentas – literatas, kraštotyrininkas, teisininkas, sakytojas, bibliofilas. Gimė 1897 m. gruodžio 23 d. Gardame (Raseinių aps., dabar Šilutės r.). Evangelikų liuteronų Gocentų giminė kilusi iš Naujosios bažnytkaimio (Pakalnės aps.). XIX a. persikėlė į Paprūsę Didžiojoje Lietuvoje. 1920 m. Jonas Gocentas kovėsi Giedraičių mūšyje su lenkais. 1923 m. pradėjo rinkti ir publikuoti Paprūsės ir […]

Glogau Karolis Vilhelmas Otonas

Karolis Vilhelmas Otas Glogau – Mažosios Lietuvos evangelikų liuteronų kunigas, lietuvių raštijos darbuotojas. Gimė 1805 m. lapkričio 14 d. Gilijoje (Labguvos aps.). 1846-1875 m. buvo Tilžės vyskupu. Kunigavo Kintų, Labguvos ir Tilžės lietuvių parapijose. Išvertė į lietuvių kalbą religinių giesmių, parengė giesmynų ir kitų religinių knygų. Jo sudarytas Katekizmas nuo 1855 m. iki 1920 m. […]

Giedraitis Kristupas

Kristupas Giedraitis – Mažosios Lietuvos spaudos veikėjas. Jis, manoma, gimė prieš 1870 metus, o mirė po 1940 metų. Spėjama, kad pirmiausiai jis buvo liuteronų kunigas. Nežinoma, iš kur buvo kilęs ir kaip atsirado Opstainiuose (Pagėgių aps.). Galimas dalykas, kad jis buvo kilęs iš šio kaimo arba jame apsigyveno. Kristupas Giedraitis buvo pasiryžęs parūpinti lietuviams evangelikams […]

Gerulis Jurgis

Jurgis Gerulis gimė 1888 m. Jogauduose (Šilutės rajone, buvusioje Vilkyškių parapijoje, Tilžės apskrityje). Penkerių metų Jurgis Gerulis su motina pradėjo skaityti vokišką Martyno Liuterio katekizmą, o šešerių sulaukęs jau patraukė į vokišką mokyklą. Su tėvais jis kalbėdavo tik lietuviškai, su broliu – ir vokiškai. Jurgio Gerulio tėvas turėjo gražų stambų ūkį ir du sūnus. Kaip […]