Jurgenaitis Erčius

Erčius Jurgenaitis – žvejys. Jis gimė 1899 m. gegužės 30 d. Skirvytėlėje, Rusnės saloje (Šilutės r.). Baigė Rusnės liaudies mokyklą. Dalyvavo I pasauliniame kare, 1918 m. rugsėjo 1 d. pateko į britų nelaisvę, tačiau po metų grįžo (tėvai buvo gavę klaidingą pranešimą, kad dingęs be žinios). 1923 m. Klaipėdos kraštui prisijungus prie Lietuvos valstybės, dalyvavo […]

Juozupaitis Gustavas

Gustavas Juozupaitis – Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjas, poetas. Jis gimė 1895 m. spalio 24 d. Berštininkuose, Pagėgių apskrityje. Baigė 6 gimnazijos klases, galimas dalykas, kad mokėsi Tilžės vidurinėje mokykloje, kuri rengdavo vidutinius valdininkus ir tarnautojus. Be to, baigė finansinius kursus, mokėjo prancūzų ir anglų kalbas, tačiau nenutolo nuo savo tautos ir aktyviai dalyvavo visuomeninėje lietuvių […]

Jonušaitis Jonas

Jonas Jonušaitis – visuomenės veikėjas. Alberto Karolio Jonušaičio brolis. Gimė 1886 m. spalio 25 d. Ropkojuose (Tilžės aps.). Mokėsi Tilžės gimnazijoje ir čia įsitraukė į lietuviškų organizacijų veiklą. 1912 m. buvo išrinktas į Birutės draugijos valdybą. Su Miku Gudaičiu ir Erdmonu Simonaičiu įsteigė Tilžės lietuvių klubą, organizavo jaunimą, giedojo Vydūno chore ir vaidino. Šilutėje įsteigė […]

Jonušaitis Albertas Karolis

Albertas Karolis Jonušaitis – valstybės tarnautojas, visuomenės veikėjas. Gimė 1888 m. rugsėjo 23 d. Ropkojuose (Tilžės aps.). Mokėsi Tilžės vidurinėje, Karaliaučiaus technikos mokyklose. Albertas Karolis Jonušaitis buvo Tilžės lietuvių klubo veiklus narys, Lietuvos keleivioleidyklos vedėjas, 1923 m. Klaipėdos sukilimo dalyvis. Taip pat jam teko būti ir Šilutės komendantu. Dirbo Šilutės apskrities valdyboje melioracijos, statybos ir […]

Jankus Martynas

Martynas Jankus – Mažosios Lietuvos lietuvių spaudos, visuomenės veikėjas, publicistas, Tilžės akto signataras, Mažosios Lietuvos tautinio sąjūdžio veikėjas, buvęs to sąjūdžio vienu iš simbolių. Dėl to vadinamas Mažosios Lietuvos patriarchu. Martynas Jankus, gimė 1858 m. rugpjūčio 7 d. Bitėnuose, Pagėgių apskrityje (buvusioje Ragainėje), vidutinio ūkininko šeimoje. Baigęs pradžios mokyklą dirbo tėvo ūkyje. Kultūrinę veiklą pradėjo […]

Enzys Jagomastas

Enzys Jagomastas – vienas žymiausių iš Šilutės rajono kilusių žmonių, Mažosios Lietuvos kultūros ir visuomenės veikėjas, knygų leidėjas ir platintojas, aistringas bibliofilas – gimė 1870 m. Lumpėnuose (Tilžė). Be pradinio mokslo Lumpėnų pradžios mokykloje, didesnių mokslų nepasiekė, tačiau išmoko spaustuvininko ir laikraštininko amato pas Tilžės leidėją Ottą von Mauderodę. Besimokydamas amato Enzys Jagomastas buvo paskirtas […]

Hofmanas Mikelis

Mikelis Hofmanas – Mažosios Lietuvos poetas, visuomenės ir kultūros veikėjas. Mikelis Hofmanas gimė 1889 m. gegužės 3 d. Musaičiuose (Šilutės aps.), ūkininkų šeimoje. 1896–1903 m. lankė gretimo Metirkviečių kaimo pradinę mokyklą. Baigęs mokyklą liko dirbti tėvų ūkyje. Mikelis Hofmanas buvo auklėjamas lietuviškoje šeimoje, nuolat skaitė lietuviškus laikraščius, istorinę ir filosofinę literatūrą, rinko grožinius, mokslinius, pažintinius […]

Hofheincas Karlas Teodoras Voldemaras

Karlas Teodoras Voldemaras Hofheincas – lietuvių raštijos tyrinėtojas. Karlas Hofheincas gimė 1823 m. gruodžio 11 d. Gumbinėje, kur jo tėvas buvo precentoriumi ir mokyklos rektoriumi. Tėvas anksti mirė. Šeima skurdo, bet vis dėlto Karlas Hofheincas baigė Karaliaučiaus universitetą, kęsdamas nepriteklių ir vargą. Iš pradžių buvo namų mokytoju. 1852 m. tapo Pilupėnų, 1854 m. – Aulovėnų […]

Heinricis Karolis Fridrichas Augustas

Karolis Fridrichas Augustas Heinricis – protestantų kunigas, lietuvių raštijos darbuotojas. Gimė 1812 m. rugpjūčio 18 d. Bartuose, Vikų dvare, Fridlando apskrityje (dabar – Pravdinsko rajonas). Jo tėvas buvo dvarininkas, ekonomijos komisarijus (įgaliotinis). Karolis Heinricis 1832 m. rugsėjo 29 d. įstojo į Karaliaučiaus universitetą, baigė teologijos fakultetą ir ten pramoko lietuvių kalbos, nes 1842 m. buvo […]

Gocentas Jonas Jurgis

Jonas Jurgis Gocentas – literatas, kraštotyrininkas, teisininkas, sakytojas, bibliofilas. Gimė 1897 m. gruodžio 23 d. Gardame (Raseinių aps., dabar Šilutės r.). Evangelikų liuteronų Gocentų giminė kilusi iš Naujosios bažnytkaimio (Pakalnės aps.). XIX a. persikėlė į Paprūsę Didžiojoje Lietuvoje. 1920 m. Jonas Gocentas kovėsi Giedraičių mūšyje su lenkais. 1923 m. pradėjo rinkti ir publikuoti Paprūsės ir […]